Umowa o pracę

Umowa o pracę

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.

Rodzaje umów o pracę

Umowę o pracę zawiera się:

 • na czas określony, na czas nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy lub na zastępstwo.

Każda z tych umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy. Umowa o pracę na czas określony może być zawarta tylko dwukrotnie – trzecia umowa jest umową na okres nieokreślony, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej umowy a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Zawarcie umowy o pracę 

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczególności powinna określać: rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy; wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy. Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy) potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki. (art. 29 KP).

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę rozwiązuje się:

 • na mocy porozumienia stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy, obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Wypowiadając umowę na czas nieokreślony lub rozwiązując ją bez wypowiedzenia, pracodawca powinien wskazać przyczynę tej decyzji. Okresy wypowiedzenia tygodniowe liczone od najbliższej soboty do soboty. Okresy wypowiedzenia miesięczne biegną od początku miesiąca a kończą się w ostatni dzień miesiąca.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodnie,
 • 1 tydzień jeżeli okres próbny nie jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony:

 • 2 tygodnie, przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, przy zatrudnieniu powyżej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, przy zatrudnieniu co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi:

 • w czasie urlopu, chorobowego,
 • w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego kobiety,
 • któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Umowa o pracę wygasa z dniem śmierci pracownika lub z dniem śmierci pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę  W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa.