Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy

 • Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, urlopu wypoczynkowego.
 • Urlopu udziela pracodawca w dni robocze na wniosek pracownika.
 • Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 • Wymiar urlopu na żądanie: 4 dni w roku kalendarzowym.
 • Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym należy udzielić najpóźniej do końca III kwartału następnego roku, nie dotyczy to urlopu „na żądanie”.
 • Przy rozwiązywaniu umowy o pracę przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym w którym podjął pracę uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do urlopu nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiary urlopów:

 • 20 dni – jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – po 10 latach pracy.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się:

 • cały poprzedni okres zatrudnienia u innych pracodawców,
 • z tytułu ukończenia:
 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki – nie więcej niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki – nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.