slide

Dokumentacja BHP w firmie

Podpowiadamy gdzie pobierac wzory dokumentów BHP za darmo

Dokumentacja BHP w firmie

O odpowiednim poziomie BHP w danej firmie świadczy nie tylko kontrola tego, czy pracownicy przestrzegają panujące zasady BHP oraz noszą przydzieloną odzież i obuwie robocze, ale również prawidłowo i zgodnie z rzeczywistością prowadzona dokumentacja BHP.

Pierwszym i jednym z ważniejszych dokumentów jest karta szkolenia BHP wstępnego. Jest ona istotna, gdyż jest dowodem na to, że nowo zatrudniony pracownik przeszedł odpowiednie szkolenie i może zostać dopuszczony do pracy. Obok karty szkolenia BHP znalazły się również ocena ryzyka zawodowego oraz instrukcje BHP.

Pierwsza z nich zawiera spis wszelkich zagrożeń występujących na danym stanowisku oraz sposoby ich eliminacji lub minimalizacji. Natomiast drugie zawierają zbiór procedur i sposobów działania wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla pracownika.

Instrukcje BHP dzieli się na ogólne (np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego), stanowiskowe (np. instrukcja na stanowisku dekarza), na wypadek awarii (np. instrukcja postępowania na wypadek pożaru) oraz podczas pracy (np. instrukcja obsługi kotła c.o.). Jeżeli w danym zakładzie doszło do wypadku, to komisja powypadkowa sporządza protokół z tego zdarzenia. Każdy wypadek powinno się regularnie zapisywać w odpowiednim rejestrze BHP. Jest to kolejna grupa wśród dokumentacji BHP. Oprócz rejestrów wypadków należy prowadzić jeszcze m.in.: rejestr chorób zawodowych, rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czy też rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. W dokumentacji nie powinno również zabraknąć wykazów i wyników przeglądów i pomiarów.

Wykazy zawierają nakazy, zakazy oraz decyzje organów państwowych. Do najczęściej spotykanych należy zaliczyć następujące wykazy: prac wzbronionych kobietom i młodocianym, pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. Natomiast do dokumentacji wyników i przeglądów można zaliczyć: wyniki przeglądu sprzętu ppoż, wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku pracy, czy też wyniki przeglądu instalacji elektrycznej.

Wśród dokumentacji BHP nie może zabraknąć zarządzeń pracodawcy (np. dot. przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, dot. powołania komisji ds. BHP, dot. wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych). Dbając o rzetelne i regularne prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP, niestraszna ci będzie niespodziewana kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, sanepidu oraz straży pożarnej.

Gdzie szukać bezpłatnej dokumentacji BHP ?


Polecamy państwu dla Portale BHP gdzie znajda Państwo wzory dokumentów BHP. Poniżej podajemy linki bezpośrednie do biblioteki dokumentacji BHP

Dokumentacja BHP na stronie Polskiego Centrum Szkoleń PSC BHP  

Przejdź do stronydarmowa baza dokumentów BHP

Dokumenty BHP do pobrania 

Przejdź do stronydarmowa baza dokumentów BHP

dokumentacja BHP