RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Klauzula informacyjna Luxcontrol Polska

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Niniejszym informujemy osoby, których dotyczą, że administratorem danych osobowych jest:

Luxcontrol Polska, ul. Chojnicka 5/8, 64-920 Piła

www.luxcontrol.pl; www.szkoleniabhp-online.pl; www.icebhp.pl

+48 502 931 844;biuro@luxcontrol.pl

Sposób przetwarzania

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.

Cele przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji zleceń/ zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 2. w celu rejestracji i obsługi Twojego konta użytkownika serwisu luxcontrol.pl
 3. w celu rejestracji i obsługi Twojego konta użytkownika serwisu szkoleniabhp-online.pl
 4. w celu rejestracji i obsługi Twojego konta użytkownika serwisu icebhp.pl
 5. w celu rejestracji i obsługi Twojego konta użytkownika serwisu edu.luxcontrol.pl
 6. dla celów korzystania z naszych usług, udostępnionych w serwisie luxcontrol.pl
 7. dla celów korzystania z naszych usług, udostępnionych w serwisie szkoleniabhp-online.pl
 8. dla celów korzystania z naszych usług, udostępnionych w serwisie icebhp.pl
 9. dla celów korzystania z naszych usług, udostępnionych w serwisie edu.luxcontrol.pl
 10. marketingu bezpośredniego usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 11. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i realizacją zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 12. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Kategorie odbiorców danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

a) świadczące usługi:

 • spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczania przesyłek
 • informatyczne
 • marketingowe,
 • płatnicze, finansowe,
 • księgowo- finansowe
 • audytorskie i kontrolne
 • prawne i windykacyjne

b)  ubezpieczyciele

c)  nabywcy wierzytelności

d)  biura informacji gospodarczej

e)  partnerzy biznesowi

f) upoważnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, ZUS, GUS).

Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego, umowy/umów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczenia – przez okres 30 lat do momentu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego lub zakończenia umowy/umów
 2. w celu marketingu bezpośredniego – przez czas trwania relacji biznesowych i 5 lat po ich zakończeniu albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
 3. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.

 

Obowiązki informacyjne

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych osobowych na mocy artykułu 15 RODO, do sprostowania błędnych danych na mocy artykułu 16 RODO, do usunięcia danych na mocy artykułu 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania na mocy artykułu 18 RODO, do sprzeciwu wobec niestosownego przetwarzania danych na mocy artykułu 21 RODO oraz do przenoszenia danych na mocy artykułu 20 RODO.

Jeśli przetwarzanie opiera się na oświadczeniu o wyrażeniu zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. W momencie uzyskiwania danych osobowych poinformujemy osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów czy umowy oraz czy jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Poinformujemy także osobę, której dane dotyczą, czy jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są możliwe konsekwencje niepodania tych danych. Nie jest dokonywane żadne zautomatyzowane podejmowanie decyzji, włącznie z profilowaniem. Gdybyśmy chcieli użyć danych osobowych do celów innych niż te dane osobowe zostały zgromadzone, musimy udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o tym celu. Jeśli dane osobowe zostały uzyskane od innego podmiotu, a nie zgromadzone od osoby, której dane dotyczą, administrator, oprócz udzielenia powyższych informacji, poinformuje także osobę, której dane dotyczą, po uzyskaniu danych osobowych o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe oraz, jeśli ma to zastosowanie, czy pochodzą z publicznie dostępnych źródeł. Jeśli dane osobowe nie zostały zgromadzone osobiście od osoby, której dane dotyczą, administrator nie jest zobowiązany do informowania osoby, której dane dotyczą, jeśli osoba, której dane dotyczą, ma już te informacje, jeśli przekazanie takiej informacji jest niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernym wysiłkiem, jeśli uzyskanie lub ujawnienie wynika ściśle z przepisów obowiązujących administratora lub jeśli dane osobowe muszą pozostać w poufności w związku ze zobowiązaniem do zachowania tajemnicy zawodowej, w tym ustawowego zobowiązania do zachowania poufności.